Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a “RealGen Kft” (RealGen KFT. Adószám:14272284-2-19 Cégjegyzékszám:19-09-510268) által üzemeltetett “web bolt”-ban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

A vevő a megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja.

A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) “web bolt”. Amennyiben a vevő igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és az eladó cég internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely közte és a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) között mint szerződés létrejött. A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A “web bolt”-ban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat előre kiegyenlíti.

A megrendelő ” Rendelés feladása ” oldalon a “Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával elfogadja a szerződés feltételeit.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.

A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához a vevő (megrendelő) vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.

Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy “e-mail”-en keresztül visszaigazoljuk. A “RealGen Kft.” (RealGen

Kft.) fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a rendelés teljesítésétől -indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt – bármikor elálljon.

Fizetés

Az előre pontosított végösszeget hivatalos díjbekérő alapján előre kell kifizetni, futárszolgálatnak már nem kell fizetni az áru átvételekor. A számlát az árúról a a szállítási költségről a futár adja át a vevőnek az áruval együtt küldjük.

Árképzés

Minden egyes érdeklődőnek az aktuális eladási árat emailben és euróban adjuk meg. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi

és a rendelést

jóváhagyja. Az ajánlati ár tartalmazza a Magyarországon történő futárszolgálati díjat is. A végleges fizetendő árról emailben tájékoztatjuk a megrendelőt, a végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

A garancia (jótállás)

Gyári új termékek:

A vevőkhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.). részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termék hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az eladó az általa eladott termékekre a termék gyártója, forgalmazója által biztosított mértékkel azonos garanciát vállalja. A garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékekre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

A szavatosság és a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az árucikket a szokásos átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják.

Szélsőséges használati körülmények esetében a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

Bontott, használt termékek:

A bontott, használt termékekre árucikkekre garancia, szavatosság nincs! Ezen termékek felhasználása, beépítése kizárólag a használt gépjárműalkatrészekre és egyéb használt bontott műszaki cikkekre vonatkozó előírások és szabályok szerint lehetséges. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy ezen alkatrészek, tartozékok esetében a beépítést megelőzően minden esetben tájékozódjon a beépítés lehetősége és az alkatrész, vagy tartozék rendeltetése szerint a beépítésre vonatkozó műszaki és közlekedésbiztonsági előírásokról. Külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonság szempontjából megkülönböztetett alkatrészek és tartozékok esetén a használt, vagy bontott alkatrész beépítése, használata korlátozott, vagy kizárt lehet! A felhasználás, vagy beépítés során minden esetben arra jogosult szakvállalat, vagy szakember igénybe vétele ajánlott.

A garancia nem érvényes :

a) A vevő általi helytelen tárolás miatti hibákra,

b) A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.

c) Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra

d) A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra

e) Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák

f) Túlterhelés miatti hibákra

g) Indokolatlanul gyors kopásra, elhasználódásra

Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére és kötelezettségeire, valamint a vevők ezen körben felmerült igényeinek elintézésére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállási jog(visszavételi garancia):

A vevő jelen adásvétel speciális jellegére tekintette a rendelésétől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint állhat el, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül.

Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást csak abban az esetben köteles elfogadni az eladó, amennyiben azt a vevő az előírt határidőben és módon az árú visszaszolgáltatásával egyidejűleg teszi meg. A termék beépítése esetén a beépítéssel a vevő elállási jogáról lemond!!

A vevő az elállás esetében viseli az elállása folytán, annak jogkövetkezményeit:

a) minden esetben a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget.

b) a visszatérítés a szállítási és csomagolási költségre nem vonatkozik.

c) előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna

d) az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza.

Amennyiben az árucikk sérült, vagy nem eredeti állapotban van, az eladó kérheti az ebből eredő kárának megtérítését, mely kárrendezésig a vételárat visszatarthatja.

Az eladó felelősségvállalása

A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) mint kereskedő lép fel az alkatrész/tartozék/árucikk gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a termékekkel kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. A vevő kijelenti, hogy a harmadik személy által a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.)-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az “RealGen Kft.” (RealGen Kft.)-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.), mint a bontott, használt alkatrész eladója kijelenti, hogy a bontott, használt alkatrészek állapotáért és használhatóságáért, a vevő által felhasználni kívánt típusba történő beépíthetőségéért semmilyen felelősséget nem vállal. A bontott, használt alkatrész esetében a felhasználás, vagy beépítés a vevő felelőssége. A felhasználás, vagy beépítés előtt a vevő kötelessége tájékozódni a használt, vagy bontott alkatrész felhasználása, vagy beépítése esetére előírt hatósági, illetve közlekedésbiztonsági előírásokról.

A vevő felelősségvállalása

A vevő, mint megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával közte és “RealGen Kft.” (RealGen Kft.), mint eladó között szerződés jön létre, amennyiben a felek bármelyike a szerződés rendelkezéseit nem tartja meg, abban az esetben szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a

megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) számára. A “RealGen Kft” (RealGen Kft.) ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Szerzői jog

Tilos a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.)-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a

“RealGen Kft.” (RealGen Kft.) vagy annak “web bolt”-ja, mint internetes áruház jó hírnevének csorbítása. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatkezelés, Adatvédelem

Az ezen szerződés tárgyát képező bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a vevőnek, mint e viszonylatban felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos , figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhoz szállításához szükségesek.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.), mint eladó ki tudja állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, ahhoz a vevőnek, mint megrendelően az alábbi információkat kell megadnia:

1. Vezeték és keresztnév

2. Cím

3. Telefonszám

4. Postacím (ha eltér a megadott címtől)

Az adatokat a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) kizárólag arra használja, hogy a vevő megrendelését teljesítse, illetve ellássa a vevőt a rendeléssel kapcsolatos információkkal és esetenként akciós hírlevelet küldjünk a vevő részére. Amennyiben ezen hírlevélre nem tart igényt a vevő, abban az esetben ezen szolgáltatást bármikor írásban kérheti megszüntetni.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Bármilyen fajta jogvita esetén a “RealGen Kft.” (RealGen Kft.) mint üzemeltető székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező helyi, illetve megyei bíróság(ok) az illetékesek.

RealGen Kft.